I. THỜI HIỆU VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. THỜI HIỆU KHIẾU NẠI
 • Thời hiệu khiếu nại là 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất thư, tài liệu, bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.
 • Thời hiệu khiếu nại là 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về thư, tài liệu, hàng hóa bị suy suyển, về giá cước và các nội dung có liên quan trực tiếp đến thư, tài liệu, bưu gửi
2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • Thời gian giải quyết khiếu nại: 1 tuần kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng.
 • Thời gian bồi thường thiệt hại: 30 ngày kể từ lúc các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
II. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
1. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG CỦA SB&P
 • SB&P định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng, doanh nghiệp theo quy định của công ty, nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định trong Luật Bưu Chính Việt Nam.
 • SB&P có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế và thời điểm mà thư, tài liệu và bưu gửi được chấp nhận. Trong trường hợp thư, tài liệu hoặc bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó. Trong trường hợp thư, tài liệu hoặc bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.
 • Tiền bồi thường được chi trả bằng đồng Việt Nam.
 • SB&P không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính mà hai bên đã thỏa thuận.
2. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
a. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA SB&P
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của SB&P được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính giữa SB&P và khách hàng theo quy định của Luật Bưu chính.
 • Mức bồi thường cụ thể như sau:
  + Trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc suy suyển toàn bộ thư, tài liệu, bưu gửi đối với dịch vụ bưu chính trong nước là 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng)
  + Trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc suy suyển toàn bộ thư, tài liệu, bưu gửi đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng
  + Trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc suy suyển toàn bộ thư, tài liệu, bưu gửi đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.
  + Trường hợp vi phạm hợp đồng đã giao kết do không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, SB&P có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.
b. SB&P KHÔNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:
 • Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận thư, tài liệu, bưu gửi hoặc khách hàng không có chứng từ xác nhận việc sử dụng dịch vụ của SB&P.
 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi.
 • Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và mất mát, suy suyển, hư hỏng thư, tài liệu và bưu gửi.
 • Thư, tài liệu, bưu gửi đã phát và người nhận không có ý kiến khi nhận.
 • Thư, tài liệu, bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Người sử dụng dịch vụ bưu chính phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty và các bên liên quan theo quy định của pháp luật khi gửi chuyển phát thư, bưu gửi cấm gửi hoặc thư, bưu gửi không được gói, bọc theo quy định của Luật Bưu chính Việt Nam.
TP Hồ Chí Minh, ngày …01… tháng …04… Năm 2023
GIÁM ĐỐC
Đã được phê duyệt và ký bởi BGĐ